Preguntes freqüents

1 Què és la incapacitació judicial i la tutela? Quins requisits s’han de complir?

Per a donar resposta a aquestes i d’altres preguntes freqüents que sovint ens plantegem quan parlem d’incapacitació, hem elaborar aquesta mini guia que conté trenta-dues preguntes i respostes amb la intenció de contribuir a la comprensió d’aquest termes, sovint complexos.

2 Per què és important preveure el futur de les persones amb discapacitat intel·lectual o mental?

El motiu principal seria evitar situacions de desempara i de indefensió de la persona i assegurar-li una protecció en el moment en que els pares no se’n puguin fer càrrec. Hem de contemplar la incapacitació com una mesura de protecció, ja que incapacitar és en aquests casos protegir, cuidar, defensar i vetllar pels interessos d’aquestes persones que no poden fer-ho per elles mateixes.

3 En que consisteix la incapacitació judicial de una persona?

La incapacitació és un procés judicial que mitjançant una sentència reconeix que la persona no té la capacitat necessària per autogovernar-se. La sentència determina l’extensió i els límits de la capacitat.

4 Quan és convenient plantejar-se la incapacitació d’una persona?

És convenient fer-ho quan la manca d’incapacitat l’impedeix tenir cura d’ella mateixa i dels seus béns.

5 La incapacitació sempre és total?

No sempre, atès que la sentencia pot especificar en quins actes la persona és incapaç , per tant pot ser total o parcial.

6 Què és la curatela?

La curatela és una incapacitació parcial per a determinats actes . El curador , a diferència del tutor no substitueix a la persona incapaç , sinó que complementa la seva capacitat , ja que el curador només intervé en els actes que especifica la sentència o en els quins marqui la llei.

7 És per sempre?

No, per què si les causes que varem motivar la incapacitació varien o desapareixen , aquesta és tornarà a revisar.

8 Es perden els drets?

Hem de dir que no, ja que la incapacitació no suposa necessariament la pèrdua dels drets de la persona, així per exemple aquesta pot ser propietària, rebre una pensió, comprar, vendre, tenint en compte que necessitarà l’assistència de qui la representa.

9 És el mateix el certificat de discapacitat que la incapacitació judicial?

No, el certificat és un document administratiu que permet tenir accés a diferents recursos que s’atorguen en mèrits d’aquesta discapacitat , és a dir , una perdona pot ser discapacitada i no estar incapacitada legalment , caldrà instar el procés d’incapacitació si és el cas.

10 És el mateix que la incapacitat laboral?

Novament hem de dir que no, ja que una persona incapacitada legalment pot treballar desenvolupant una feina que s’adeqüi a les seves característiques i habilitats.

11 Que cal fer per iniciar la incapacitació judicial?

El primer que hem de saber és que al tractar-se d’un procediment judicial s’ha de fer mitjançant d’un advocat. El procés finalitza amb una sentència judicial.

12 Qui pot iniciar aquest procès?

Dins del context familiar poden promoure el procés per a la incapacitació el cònjuge o parella assimilada, els pares, els fills, i els germans. També poden fer-ho el Ministeri Fiscal i qualsevol persona que vulgui posar en coneixement d’aquest Ministeri l’existència d’una persona presumptament incapaç. S’ha de saber que tutelar no significa conviure, sinó representar i vetllar pels interessos i el màxim benestar possible de la persona tutelada, tot i que aquesta pot residir en un centre apropiat a les necessitats que presenti.

13 Quan és necessària la tutela?

La tutela esdevé necessària quan la persona ja està incapacitada i els pares o familiars de la mateixa no hi són, o no poden exercir les seves funcions, ni fer-se’n càrrec.

14 Que és la tutela?

La tutela consisteix en vetllar i representar la persona menor d’edat o declarada judicialment incapaç. Les funcions del tutor són les d’assegurar la protecció de la persona, administrar i tenir cura dels seus béns i en general procurar que el tutelat tingui la millor qualitat de vida possible.

15 Qui pot ser tutor?

Pot ser tutor qualsevol persona o entitat designada pels pares al testament. En cas de no existir testament, el jutge serà l’encarregat de designar tutor.

16 Pot recaure la tutela en diferents persones?

Sí , sempre i quan els pares ho especifiquin al testament i el jutge ho estimi oportú. També al testament els pares poden nominar diferents tutors per ordre de preferència , i així preveure per si durant l’exercici de la tutela pogués faltar algú o que per qualsevol motiu algun d’ells no pogués exercir el càrrec.

17 Es pot deixar dit de manera expressa qui no es vol que sigui tutor?

Sí, és pot fer mitjançant el testament.

18 Pot començar la tutela abans que morin els pares?

Sí, pot ser així en determinades circumstàncies i sempre que el jutge ho autoritzi.

19 Quan es fa efectiva la tutela?

Quan la persona o entitat tutelar designada accepti el càrrec de tutor davant del jutge corresponent.

20 Tutelar vol dir viure tambè amb la persona?

No, és pot exercir la tutela sense conviure amb el tutelat .

21 Què és la pretutela?

És la relació que s’estableix entre la família i l’entitat tutelar, un cop els pares han decidit que en un futur l’entitat sigui el tutor del seu fill –tant si ho han designat en el testament com a primera opció o amb caràcter subsidiari. Aquest vincle promou el coneixement mutu de manera que, arribat el moment d’assumir la tutela per l’entitat, ja hi ha un coneixement previ entre l’entitat tutelar i la persona a tutelar.

22 L’exercici de la tutela està controlat o vigilat?

Sí. La llei estableix mesures de vigilància i control. El tutor ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

23 El tutor pot cobrar?

Sí, sempre que el jutge ho autoritzi.

24 El tutor és per sempre?

L’exercici del càrrec de tutor dura mentre la persona és incapaç. Qualsevol persona pot, davant d’un jutge i per causes justificades, renunciar al càrrec de tutor.

25 El tutor hereta sempre del tutelat?

No, el tutor hereta només si els pares ho han especificat en el testament.

26 Què passa amb els bèns de la persona tutelada quan mor?

Els pares poden testar en nom del fill incapacitat. En cas de no fer-ho, queda regulat pel Dret de Successions.

 

 

.