La missió

La creació d’una fundació tutelar es sustenta sobre  la base legal que estableix l’article 18.2 de la Llei 15/2004 del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, que estableix que també poden assumir el càrrec de tutor les persones jurídiques sense ànim de lucre que tinguin per objecte la protecció dels menors i dels emancipats i estiguin acreditades pel Govern. Aquesta acreditació s’instrumenta mitjançant l’acord del Govern del 25 de juliol del 2007, que en va aprovar la participació com a patró fundador de la Fundació Tutelar, juntament amb l’entitat bancària BPA i la Cambra de Notaris.

La  Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra (en endavant Fundació) té com a missió:

  1. Protegir les persones incapacitades o en procés d’incapacitació que se li assignin, ja sigui gent gran que ho necessiti, ja sigui persones que pateixin trastorns mentals o persones amb discapacitat que no puguin governar-se, així com els menors en situació d’abandonament o en risc. Les finalitats i l’àmbit d’actuació s’estenen a la protecció i l’atenció a la persona i els seus béns, en els termes que s’estableixi en la corresponent sentència judicial. Es tracta, doncs, de la prestació d’un servei d’interès general que té el seu fonament legal en la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organisme tutelars.
  2. Forma part, també, de la missió de manera molt principal la solidaritat amb les necessitats i els problemes de les persones incapacitades i les seves famílies, mitjançant el suport i l’ajuda, així com la sensibilització de la societat andorrana per aconseguir la seva implicació i compromís.
  3. Es considera essencial per poder portar a terme aquesta missió que les actuacions de la Fundació es desenvolupin amb total independència i autonomia, atès que l’interès superior que guia totes les actuacions és la qualitat de vida de la persona tutelada i de les seves famílies.
  4. L’àmbit d’actuació de la Fundació és el del Principat d’Andorra.