La Fundació

La Fundació Privada Tutelar neix amb la missió de cuidar i protegir a les persones tutelades que no tenen familiars, vetllant perquè els seus drets com a persona siguin respectats, i aconseguir la millora de la seva qualitat de vida.

Per això la tasca central consisteix en el seguiment d’aquestes persones protegides legalment, per tal de procurar satisfer les seves necessitats i mancances, per aconseguir així la millora de la seva situació personal i una millor integració social.

 

L’ORGANITZACIÓ

organigrama

El patronat

Defineix les línies d’actuació, representa la Fundació i dirigeix la gestió de I’organització. El president exerceix la representació ordinària de I’entitat.

La gerència

Elabora propostes pel Patronat i aplica les seves directrius sobre les polítiques d’assumpció, seguiment i supervisió de les tasques tutelars; coordina les diferents àrees; estableix les relacions formals amb les institucions públiques, i amb la batllia i la fiscalia; estableix els acords amb les famílies i la resta d’interlocutors sobre els nous casos. Cerca recursos per I’assoliment de les finalitats de la fundació.

L’àrea social

Referents de tutela/Atenció indirecta

Elaboren el Pla de Treball integral individualitzat de cada nou cas, estudien les possibles ajudes econòmiques, els programes d’atenció o els serveis més adequats per atendre cada situació; es coordinen amb els professionals que atenen els tutelats des de diferents serveis socials i sanitaris; atenen les situacions d’urgències (24h al dia, 365 dies l’any); elaboren informes socials; coordinen els voluntaris; avaluen I’evolució dels tutelats a partir de seguiments  periòdics.

Auxiliars de tutela/Atenció directa

Visiten els tutelats periòdicament, realitzen sortides, acompanyen a  compra la roba, a fer qualsevol tipus de gestió que calgui; acompanyen en visites mediques i hospitalàries; faciliten els diners per les despeses personals als tutelats més autònoms.

Aquesta area i la gerència assumeixen I’assessorament als familiars i a qualsevol agent social que es dirigeixi a la Fundació per a qualsevol qüestió relacionada amb la incapacitació legal i els serveis de tutela.

Àrea econòmica

Elabora l’inventari de bens; gestiona els patrimonis per garantir la major rendibilitat; controla els ingressos i les despeses; liquida els impostos; rendeix anualment comptes a la Batllia i a Fiscalia .

Àrea jurídica

En l’assumpció de nous càrrecs: recopila informació jurídica i patrimonial, i fa totes les gestions judicials; elabora les informacions preceptives per a la Batllia ; coordina l’assistència jurídica als tutelats davant qualsevol incidència o necessitat de caire jurídic.

Assessora les famílies sobre incapacitació, tutela, successions, herències i sobre qualsevol altre aspecte jurídic que sigui necessari.