Codi ètic

CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR DEL PRINCIPAT D’ANDORRA

La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra  neix l’any 2007.

Missió: Millora de la qualitat de vida dels menors desemparats ,malalts mentals i de les persones grans, la defensa dels seus drets i la promoció de la seva autonomia personal, en l’àmbit del Principat d’Andorra.

Per dur-la a terme realitza, fonamentalment, les tasques de:

 • TUTELA DE PERSONES DISCAPACITADES
 • TUTELA DE MENORS
 • TUTELA DE MALALTS MENTALS
 • TUTELA DE PERSONES GRANS

Aquest codi ètic està inspirat, directament, del de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya i en el de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines.

Per entrar a fer la reflexió sobre l’ètica sembla adequat partir de la que fa Adela Cortina en el llibre L ètica de la societat civil:

“Els ciutadans  soms insubstituïbles en la construcció del nostre món moral, perquè els agents de moralització, els encarregats de formular judicis morals, d’ incorporar-los i transmetre’ls a través de la educació, no son els polítics, ni els personatges del món de la imatge, ni els cantants, ni el clero, ni els intel•lectuals, sinó totes i cada una de les persones que formem part de una societat. Per això es pot dir   sense por a equivocar-nos , que la moral cívica o la fem les persones del  carrer o no es farà.”

En aquest sentit, si l’ètica és el resultat d’un comportament de tots els ciutadans, més ho ha de ser d’aquelles organitzacions que representen interessos col•lectius: les Organitzacions No Lucratives (ONL).

I, encara més , en el cas d’aquelles que tutelem persones incapacitades, aquesta preocupació ètica ha de ser un component essencial del nostre treball amb relació, tant als malalts que tutelem, com a la societat.

ELEMENTS PER AL CODI ÈTIC DE LA FUNDACIÓ

1.  Codi ètic intrínsec

Aquest codi està basat en l’ètica de mínims que requereix una societat pluralista: la del respecte pels drets humans bàsics de llibertat (dret de la  persona a la vida, a pensar i expressar-se lliurement, a participar en la legislació de la comunitat), d’igualtat (dret als aliments, habitatge, jubilació, així com els de tipus social i cultural) i de solidaritat (dret a néixer en un ambient sa i en pau per aconseguir que tots els homes es realitzin en la seva llibertat).

Concretant ja en el propi codi de la Fundació, seria:

Fidelitat a la missió:  Totes les activitats que es desenvolupin han d’estar encaminades a aconseguir la millora de la qualitat de vida dels tutelats i usuaris de la Fundació .

Eficiència-professionalitat: Capacitat d’obtenir uns bons resultats en la gestió dels objectius de l’entitat amb els recursos disponibles i l’equip humà existent. Aconseguir el màxim nivell de disponibilitat i d’atenció als usuaris per part d’aquest.

Imparcialitat i independència professional en l’exercici de l’activitat, d’acord amb allò establert en els nostres estatuts.

Organització i mitjans adequats: l’organització ha de disposar dels recursos humans i materials precisos per al bon desenvolupament de la seva tasca.

Moderació : Atès que la Fundació parteix d’uns recursos limitats, aquests han de ser administrats des del punt de vista d’obtenir el màxim acompliment dels objectius proposats.

No confondre la moderació o l’austeritat amb treballar amb recursos insuficients. Atès que el més important és aconseguir una bona qualitat en el servei, s’ha de tenir en compte que, malgrat treballar amb criteris de moderació , allò prioritari és aquesta qualitat en el servei, que projecta la imatge tècnica de la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra.

Transparència: Els comptes, patrimoni i administració general de l’entitat ha de ser rigorós i donat a conèixer regularment , tal i com disposa la legislació vigent , als òrgans pertinents (Protectorat, Administració, Fiscalia, etc.), de manera que la societat pugui tenir plenes garanties de la tasca realitzada.

2.  Codi ètic respecte dels tutelats

Respecte del tutelat com a persona: Considerant-lo un valor en ell mateix i amb tots els valors que ell tingui. Malgrat la seva incapacitació és un subjecte de drets, que ha d’exercir amb la major amplitud possible, i els tutors han de ser respectuosos, al màxim, en el desenvolupament de la seva personalitat.

Acceptació de la malaltia com a element de normalitat: La Fundació, juntament amb l’equip terapèutic de cadascun dels malalts, ha de ser capaç de treballar per tal de fer assumir a cadascun dels tutelats el fet d’estar malalt com un element més de les seves circumstàncies personals i és a partir d’aquesta acceptació que aquest pot assumir la seva especificitat dins d’un context de normalitat, en una societat que ha d’aprendre a conviure amb “LA DIFERÈNCIA”.

Vetllar per la seva autonomia: Com a complement d’allò esmentat en els apartats anteriors, la responsabilitat tutelar comporta la sensibilitat imprescindible per tal de potenciar l’autonomia de cadascun dels nostres usuaris .

Per aquesta raó, la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra , ha de treballar colze a colze amb els equips terapèutics i posar a disposició dels tutelats malalts mentals i de les persones grans els elements o recursos necessaris que s’adeqüin més a les seves circumstàncies personals.

Els principis d’actuació es basaran en la:

 • No discriminació: respecte de les persones tutelades o sotmeses a curatela o altre càrrec judicial i que estiguin incloses en l’àmbit estatutari de l’entitat.
 • Globalització: l’atenció a la persona ha de tenir un caràcter integral, en el qual es tinguin en compte totes les especificitats i tots els àmbits, tant personals com patrimonials.
 • Personalització: serà condició indispensable l’elaboració d’un programa individual d’intervenció que, des de la situació de partida, contempli els objectius a assolir.
 • Confidencialitat de les dades: es garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de les persones, que seran tractades només amb la finalitat d’exercir el càrrec tutelar d’aquestes.

3.  Codi ètic respecte de l’organització

L’organització de la Fundació es configura en tres nivells diferents, que són:

3.1. Patronat.
3.2. Equip professional.
3.3. Els voluntaris.

3.1. Participació i responsabilitat dels patrons en la definició i aplicació del codi ètic.

El Patronat ha d’integrar el codi ètic en la reflexió sobre el compliment de la missió, així com en l’elaboració del Pla Estratègic, que configuren l’eix principal de l’entitat.

Obtenció de recursos. El Patronat ha de garantir:

 •  L’autonomia de l’entitat: Diversificació en l’obtenció de recursos.
 • La coherència amb les pròpies finalitats: No es poden obtenir recursos d’empreses o particulars que contradiguin les finalitats fundacionals, o que s’hi enfrontin.
 • Els excedents s’hauran de destinar a les activitats que corresponen a l’acompliment dels objectius o finalitats fundacionals.

El Patronat haurà de projectar la imatge de l’entitat.

3.2. L’equip professional i el codi ètic.

L’equip professional s’ha d’encarregar de la gestió de l’entitat, basant-se en els següents criteris:

EFICIÈNCIA-PROFESSIONALITAT-HUMANITAT. Aquests tres conceptes han de marcar un estil de treball propi de la nostra cultura organitzativa. Pels criteris esmentats en l’ètica intrínseca , és bàsic que la nostra organització faci una feina de qualitat amb els recursos disponibles i alhora , que tingui en compte que treballa amb persones que tenen una problemàtica afegida per la seva malaltia , edat o manca de capacitat, per tant, no pot haver-hi una relació d’eficàcia freda i distant, ans al contrari, de to humà i d’atenció als objectius proposats i als resultats a obtenir.

CONFIDENCIALITAT. El respecte als drets dels tutelats i les seves famílies obliga a mantenir una informació confidencial d’aquells aspectes que afecten les seves limitacions i, en especial, tot allò que fa referència a la seva malaltia, la seva situació social i el seu patrimoni.

GESTIÓ PARTICIPATIVA I TREBALL D’EQUIP. L’equip professional haurà de col•laborar, en la mesura de les seves atribucions, en la redacció, aplicació i avaluació tant del codi ètic com dels plans de gestió, incorporant-hi els aspectes que sorgeixin de la seva experiència del treball diari.

AUTOAVALUACIÓ. Potenciar en l’equip l’anàlisi i la revisió periòdica de la tasca duta a terme per part de cadascun dels seus membres.

3.3. Els voluntaris.

La raó de ser dels voluntaris en una organització es basa en la seva identificació amb la missió o finalitats de l’entitat, per tant, la seva col•laboració voluntària s’ha de fonamentar amb un bon nivell:

 •   d’INFORMACIÓ, de les tasques a desenvolupar
 •   de FORMACIÓ adequada al lloc i responsabilitat
 •   de RECOLZAMENT ORGANITZATIU a la seva col•laboració.

Quant als voluntaris, la seva tasca a la Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra  consisteix a fer el seguiment i suport als tutelats. Això exigeix una especial sensibilitat i un tracte humà acurat en la seva relació així com una actitud de vetllar per les necessitats que detectin per posar-ho en coneixement immediat de la resta de l’equip. Cal que els voluntaris mantinguin un  nivell de compromís important i responsable  amb l’entitat.

AVALUACIÓ I REVISIÓ DELS PRINCIPIS ÈTICS

La conclusió de tot allò que conforma el codi ètic de la Fundació ha de ser que, si bé és imprescindible que qualsevol Entitat no lucrativa disposi d’un codi ètic bàsic per a la realització de la seva tasca fundacional, és molt necessari  anar-lo revisant dintre del marc del seu Pla Estratègic, no per adaptar-lo a les pròpies conveniències, sinó per adequar-lo a les noves necessitats socials que vagin sorgint.